תקנון האתר

תנאי השימוש כפי שיפורטו להלן ) להלן:" תנאי השימוש "( חלים על אתר האינטרנט המופעל על ידי פיצרלה ע.מ

מס' 204519367 לרבות כל זכיינית מאושרת מטעמה ולרבות אם תועבר הפעילות לתאגיד )להלן: " פיצרלה "( תחת

אתר האינטרנט/ שם המתחם ,/com.pizzamazkeret://http / לרבות באמצעות ישומון )אפליקציה( בטלפון חכם

)להלן יחדיו" :האתר"(

אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי השימוש להלן לפני המשך הגלישה באתר, תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב

בינך לבין פיצרלה .

כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, מהווה הסכמה מלאה

מצדך לתנאי השימוש על כל ההנחיות, התנאים והכללים המופיעים בתנאי השימוש, במהדורתם המעודכנת

והאחרונה המפורסמת באתר. כמו כן, הנך מאשר כי כל מידע שנמסר במישרין או בעקיפין באמצעות האתר, ינוהל

בהתאם למדיניות הפרטיות של פיצרלה . מדיניות הפרטיות של פיצרלה )להלן" :מדיניות הפרטיות"( מפורסמת

באתר והינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. ניתן למצוא את מדיניות הפרטיות ב /com.pizzamazkeret://http-

.אנא הקפד לקרוא היטב גם את מדיניות הפרטיות בטרם שימוש באתר.

אם הנך מתחת לגיל 18 ,אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או

הוריך אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה

שהיא.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש שלא לעשות

כן.

הפרת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עלולה להביא להפסקת אפשרות שימושך באתר, נקיטת הליכים משפטיים,

ו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים נגדך בין על ידי פיצרלה ובין על ידי כל רשות ו/או גורם מוסמך אחר.

תנאי השימוש והאתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם, וכן תוכן האתר, מתייחסים לגברים

ולנשים כאחד.

כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הינן מטעמי נוחות בלבד ואין בהן כדי להשפיע על פרשנות תנאי השימוש.

האתר

האתר משמש לביצוע משלוחים והזמנות איסוף עצמי של מוצרי מזון ושתיה בהתאם לתפריט משלוחים המפורסם

באתר. בתנאי השימוש פעילות זו תכונה " ביצוע ההזמנה ."

המוצרים אותם ניתן להזמין דרך האתר הינם המוצרים המופיעים באתר בעת ביצוע ההזמנה. מחיר המוצר הינו

כפי שפורסם באתר במועד ביצוע ההזמנה וכולל מע"מ כדין. פיצרלה שומרת לעצמה את הזכות, לשנות מעת לעת

ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את היצע המוצרים המוצעים באתר ואת מחיריהם ללא כל הודעה מוקדמת, לרבות

להפסיק באופן זמני או קבוע מכירת מוצר מסוים באמצעות האתר. יתכנו הבדלים במבצעים המוצעים למימוש

באיסוף עצמי לבין מצבעים המוצעים למימוש באמצעות משלוח.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, לבין המוצרים

המסופקים בפועל.

הזמנת משלוחים

הזמנה באתר האינטרנט

ביצוע הזמנה באתר תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד מבצע ההזמנה )להלן" :אתה"( כי קראת את

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הבנת אותם ואתה מסכים לתוכן המוצג בהם.

על מנת להשלים את ביצוע ההזמנה עליך לפעול באופן מלא אחר הוראות תהליך ההזמנה באתר.

במסגרת הליך ההזמנה, ייתכן ויהיה עליך להזין מספר טלפון סלולרי אשר אליו יישלח קוד לאישור ההזמנה. הליך

זה נועד לאמת את פרטי הזיהוי שלך. פיצרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אמצעי הזיהוי בכל אמצעי

אחר ו/או להשתמש באמצעי זיהוי אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

על מנת שהזמנה תתקבל, עליה להיקלט באתר באופן תקין ומלא, כשהיא כוללת את כל הפרטים הנדרשים. עסקה

שפרטיה לא מולאו כנדרש ו/או לא נקלטו ו/או נקלטו באופן משובש, וזאת גם אם מקור התקלה הוא באתר, לא

תחייב את פיצרלה.

פיצרלה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או פגמים בפרטים שנמסרו על

ידיך בעת ביצו ע הזמנת השירות ו/או לגבי פרטים שלא נקלטו במערכת המחשב של פיצרלה ולכל נזק, חיסרון כיס,

וכל טענה אחרת בקשר עם ביצוע משלוח ו/או הזמנה.

הזמנה בטלפון

ביצוע הזמנה בטלפון מצריך ממך למסור את שמך, כתובתך, מספר הטלפון שלך ובמידה והתשלום נעשה בכרטיס

אשראי פרטי כרטיס אשראי ומספר תעודת זהות .

לאחר ביצוע הזמנה, ייתכן ו נשתמש בפרטי ההתקשרות שהזנת על מנת לשלוח לך הודעה בדואר אלקטרוני או

באמצעות מסרון (SMS (על מנת לאשר את דבר קבלת ההזמנה וכן על מנת להודיע לך שהשליח נמצא בדרכו לבצע

את השליחות.

מסירת פרטים להזמנה

לצורך ביצוע הזמנה תידרש למסור פרטים אישיים, לרבות שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי ההתקשרות

נוספים עמך. יובהר כי אינך חייב למסור על פי דין פרטים אלו ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. יחד עם זאת, מסירת

כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי לביצוע הזמנות באתר. עליך לספק פרטים נכונים בעת ביצוע

ההזמנה. פיצרלה שומרת את פרטי ההתקשרות עמך, בין אם ההזמנה בוצעה באתר או בטלפון או בדרך אחרת, על

מנת להקל על הליך ביצוע הזמנה עתידי. בכפוף להסכמתך מראש, פיצרלה רשאית לעשות שימוש בפרטי

ההתקשרות על מנת להעביר אליך סקר לגבי השירות.. כל שימוש במידע זה הינו כפוף למדיניות הפרטיות של

פיצרלה המפורסמת באתר.

תשלום הזמנה

חיוב בגין ההזמנה יתבצע במזומן במעמד קבלת המוצר או באמצעות חשבון כרטיס האשראי, אשר את פרטיו תזין

באתר בעת ביצוע ההזמנה, או באמצעות ישומון ביט )להלן: "ביט"( פרטי האשראי יועברו לחברת כרטיסי

האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע המשלוח. הזמנה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי הינה כפופה לקבלת

אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. הזמנה שבוצעה באמצעות ביט, תהיה כפופה לתנאי השימוש ומדיניות

הפרטיות של ביט.

אמצעי התשלום ותנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים הנהוגים אצל פיצרלה בעת מועד ההזמנה.

פיצרלה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים ו/או אמצעי תשלום נוספים ככל שתבחר לפי

שיקול דעתה הבלעדי.

כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, יישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק פועלים

ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות )להלן" :הריבית החריגה .("הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיב

ההצמדה. אתה תחויב בתשלום לפיצרלה בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, שהוציאה

פיצרלה לצורך גביית חובות שלך כאמור.

ביטול עסקה

מרגע ביצוע ההזמנה בין אם באתר, בישומון או בטלפון, לא ניתן לבטלה ואתה לא ת היה זכאי להחזיר מוצר אשר

כבר הוזמן, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות הדי ן ולרבות תקנות הגנת הצרכן ) ביטול עסקה( התשע"א – 2010 וחוק

הגנת הצרכן התשמ"א- 1980

אם לאחר ביצוע ההזמנה, יתברר כי המוצר אזל, באפשרותך לבחור בין השבה של מלוא כספך, או בחירה במוצר

חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן שיוצע לך על ידי פיצרלה . השבת הסכום ששולם כאמור הינה הסעד היח יד אשר

תהיה זכאי לו בגין ביטול ההזמנה.

פיצרלה תהא רשאית להגביל את כמות כל סוגי המוצרים ו/או מספר יחידות ו/או מספר מוצרים מקסימאלי עבור

כל הזמנה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פיצרלה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממך לבצע הזמנה באתר או לבטל הזמנה,

בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לפני או אחרי ביצוע הזמנה במידה וזו נעשתה על ידך באופן פסול ו/או בניגוד

לדין ו/או שהעסקה לא הושלמה, לרבות – אך לא רק, במקרים הבאים: חברת האשראי לא אישרה את החיוב בגין

ההזמנה ו/או כרטיס האשראי אשר נעשה בו שימוש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; מסרת פרטים שגויים

אשר לא אפשרו את ביצוע ההזמנה; אתה נמנע מלשלם, שלא כדין, בגין ההזמנה; עשית או שאתה מנסה לעשות

שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בפיצרלה או בצדדים שלישיים כלשהם בקשר לביצוע ההזמנה;

הפרת את תנאי השימוש או כל הסכם אחר עם פיצרלה או מי מטעמה; אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות

טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכיו"ב; אם יתברר כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית

אחרת שמנעה ממך לבצע הזמנה באופן תקין; ובמקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור או פעולות

אחרות אשר אינן בשליטת פיצרלה ומונעים או עשויים למנוע, על פי שיקול דעתה, את ביצוע ההזמנה.

הודעה על ביטול עסקה על ידי פיצרלה יכול שתעשה:

בעל פה – באמצעות פניה טלפונית או ישירה לסניף ממנו בוצעה ההזמנה

בדואר רשום לכתובת השוטרים 11 מזכרת בתיה

בדואר אלקטרוני לכתובת : com.gmail@pizzarela55

אספקת משלוחים

משלוח המוצרים ייעשה באמצעות שליחים של פיצרלה או שירות שליחים חיצוני, לפי שיקול דעתה של פיצרלה .

בהזמנת מוצר במשלוח, ייגבו ממך דמי משלוח, כפי שיצוינו במהלך תהליך ההזמנה. אנא שים לב כי דמי המשלוח

משתנים בהתאם לאזורי החלוקה. פיצרלה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את גובה דמי המשלוח ו/או את אזורי

החלוקה כאמור מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ואיננה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

בנוסף למשלוחים, ברוב המקרים ניתנת לך האפשרות לבצע איסוף עצמאי של המוצרים הנרכשים באתר. בכדי

שלא תחויב בדמי משלוח, עליך לציין מפורשות במהלך תהליך ההזמנה את בחירתך לאסוף את המוצר באופן

עצמאי. לאחר סיום ביצוע ההזמנה לא תוכל לשנות את בחירתך זו. קבלה של המוצר במשלוח כפופה למינימום

הזמנה אשר עשוי להשתנות מעת לעת, בהתאם לאזור החלוקה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של פיצרלה .

בעת האיסוף או בעת מסירת המשלוח, פיצרלה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש הצגת תעודה מזהה שלך על מנת

לוודא את זהותך כתנאי למסירה וכן לדרוש את חתימתך, במקרה של חיוב באשראי, על טופס החיוב באשראי, כל

זאת בהתאם למדיניות פיצרלה אשר עשויה להשתנות, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מבצעים אשר תקפים באתר אינם תקפים בהזמנה המבוצעת בסניפי ו/או דרך אחד מסניפי פיצרלה, לרבות

באמצעות הזמנה טלפונית, אלא אם נכתב במפורש אחרת.

פיצרלה עושה את מירב המאמצים על מנת שמוצריה יסופקו מהר ככל הניתן מרגע אישור ההזמנה. יחד עם זאת

בכל מקרה ומכל סיבה שהיא, פיצרלה אינה מתחייבת על זמן הגעת המשלוח ליעדו מרגע ביצוע ההזמנה, אך תעשה

ככל יכולתה למנוע עיכוב שנמצאים בגדר שליטתה.

קניין רוחני

כל הנתונים והמידע המצויים באתר לרבות טקסטים, נתונים, תמונות וסרטונים, למעט מידע המצוי בקישורים

לאתרים אחרים שהאתר מפנה ו/או יכול להפנות אליהם, וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בהם, לרבות זכויות

יוצרים, פטנטים, ס ימני המסחר, סמלי המסחר ,(logos (עיצוב האתר, הינם רכושה של פיצרלה או היא בעלת

זכויות ההפצה והשימוש בהם ב . אין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו

או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של פיצרלה או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים ברעיון העומד

ביסוד האתר, לרבות סימניו המסחריים, עיצוב האתר, וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לפיצרלה ,

שמורים לפיצרלה . אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע

שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של פיצרלה .

הגבלת אחריות

במידה ונמצא פגם במוצר אשר נשלח אליך, האחראי לפגם זה הנ ו הסניף אשר ביצע את המשלוח, ועליך לפנות

לסניף זה, אשר פרטיו יצוינו במעמד ההזמנה, לצורך קבלת פיצוי, זיכוי או כל מענה אחר, על פי נסיבות העניין.

פיצרלה ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע לצריכת המוצרים המוצעים באתר על ידך, לרבות

תופעות לוואי אשר עשויים להופיע כתוצאה מרגישותך למרכיבי מזון שונים, שמירתך את המוצר בתנאים לא

מתאימים או צריכתו לאחר מועד אשר אינו תואם את אופי המוצר. הנך אחראי לבדוק את מרכיבי המזון בהזמנה

בטרם ביצועה וצריכת המזון, כפי שאלו מופיעים בעמוד מידע על אלרגנים המצוי באתר פיצרלה . צריכת המוצרים

המוצעים באתר הינה באחריותך המלאה.

פיצרלה ו/או מי מטעמה, לרבות אך לא רק מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וחברות קשורות עמה, אינם אחראים

ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, וכן לא יחובו כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או

כל נזק אחר, הנובע מהזמנה שבוצעה באתר, ו/או אי אספקתה ו/או פגם ו/או אי התאמה במוצר, למעט כאמור

לעיל ובכל מקרה גובה האחריות של פיצרלה כלפיך מוגבל בגובה הסכום ששולם על ידך בגין המוצר.

פיצרלה לא תהא אחראית לטעויות, השמטת פרטים, דעות ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש ו/או להתפרסם

באתר ו/או כתוצאה משימוש באתר.

שיפוי

הנך מסכים ומתחייב להגן על פיצרלה , לפטור אותה מאחריות ולשפות באופן מלא ו/או לפצות את פיצרלה ,

עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם,

במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת

תנאי השימוש על ידך ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שת ועלה כנגד פיצרלה ו/או מי מטעמה, על ידי מי

מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך )מכל סוג שהוא( באתר.

שימוש באתר ותכניו

האתר, השירותים הזמינים דרכו והחומרים המצויים בו מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כפי

שהם (Is As (ובהתאם לזמינותם וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז. לא תחול

על פיצרלה כל אחריות שהיא, במפורש או במרומז בגין תכונות השירותים ו/או האתר, זמינות השירותים ו/או

האתר, ואופי החומרים באתר, לרבות אחריות לתקינותו הטכנית של האתר, הפרה של זכויות והתאמת האתר

למטרות מסוימות ו/או אנשים מסוימים.

פיצרלה עושה מאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אולם היא אינה ערבה לכך שהשירותים אשר

ניתנים דרך האתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ו/או מבלי הפסקות, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או

בקווי התקשורת, ו/או כי האתר יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים הרסניים ו/או זדוניים אחרים. פיצרלה לא

תישא באחריות כלשהי, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות מקרים בהם

הזמנת עסקה על ידך לא התקבלה מכל סיבה שהיא, ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלבצע הזמנת עסקה.

פיצרלה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי גולשים ו/או מזמינים ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי

בשליטתה המלאה.

שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי תנאי השימוש – אסורה.

הנך מתחייב כי לא תעתיק, תציג בפומבי, תשכפ ל, תעלה, תפרסם, תעביר, תמכור, תשווק או תפיץ בצורה אחרת,

איזה מהחומרים המופיעים באתר ו/או בחלק כלשהו מהאתר, אלא אם קיבלת את אישורה המפורש של פיצרלה

מראש ובכתב לעשות כן.

האתר נועד לשימושך כמשתמש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים שלך בלבד. אין לעשות באתר כל

שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי לרבות, שימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשל, על ידי פרסום מוצר או שירות

או הצעות מכר וכו'. כל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של פיצרלה הינו אסור. בנוסף, אינך

רשאי להשתמש בתכנים שמקורם באתר ו/או בצד שלישי. על המשתמש באתר נאסר: לבקש או לנסות באופן אחר

לקצור, להשיג או לשמור, פרטים אישיים, סיסמאות, או כל סוג אחר של מידע הנוגע למשתמשים אחרים באתר;

להסוות את מקור פרטי ההתקשרות של המשתמש; להשתמש בכל מנגנון ממוחשב או אוטומטי לאיסוף מידע

מהאתר או ביצוע הזמנות דרכו; לעכב, לשבש, או למנוע בכל דרך אחרת כל שימוש או גישה לאתר או לבצע כל

ניסיון להפריע למשתמשי האתר; להפריע או לשבש את האתר ו/או את שרתיו ו/או את חיבורי הרשת אל האתר;

לא לציית לכל הדרישות, הנ הלים, המדיניות או התקנות של הרשתות המחוברות לאתר; לנסות לקבל גישה בלתי

מורשית לאתר )או כל חלק ממנו(; להשתמש באתר ו/או בשירותים בכל דרך שאינה תואמת את תנאי שימוש אלה;

לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או תפיץ דואר זבל

 (SPAM(לשרתי האתר ו/או לגולשים באתר; למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש

אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי או שייך לו; לשנות, לערוך, להעתיק, לשאוב מידע, להתאים,

לתת רישיון משנה, לתרגם, למכור, לבצע פעולות של הנדסה חוזרת, לפרק או להרכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד

המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור

השירות; להשתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס,

לאתר ולאחזר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

פיצרלה שומרת על זכותה להפסיק את פעילותו של כל משתמש באתר, בכל עת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול

דעתה הבלעדי, לרבות – אך לא רק, אם לא יעמוד המשתמש בתנאי כלשהו מתנאי השימוש וזאת מבלי לפגוע

בזכותה למצות סעדים אחרים הניתנים לה על פי דין. פיצרלה תשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת

החוק ו/או בתי המשפט או צו של מי מהם, לרבות תגלה את זהותו של אדם אשר עשה שימוש בלתי מורשה באתר.

אלא אם אושר אחרת בהסכם כתוב, כל קישור שיעשה לאתר יבוצע על פי ההוראות שלהלן: הקישורים לאתר לא

יציעו, בכל דרך שהיא, או יציגו מצג כלשהו שלפיו פיצרלה קשורה לאדם כלשהו ו/או ישות כלשהי, או שפיצרלה

מאמצת ו/או מממנת מוצר ו/או שירות כלשהם; ההופעה, המיקום וכל מאפיין אחר של הקישור לאתר לא יהיו

כאלו שיפגעו ו/או יפחיתו מסימני המסחר של פיצרלה או מי מטעמה ומשמה הטוב ולא יהוו לשון הרע כנגדה; כל

הקישורים לאתר יהיו אך ורק לדף הבית בכתובת האינטרנט /com.pizzamazkeret://http ולא לדפים המצויים

בתוך האתר שאינם בדף הבית )קישורים עמוקים(; אין להציג את האתר, על ידי כל לחיצה על איזה מבין

הקישורים לאתר, בתוך מסגרת (frame (של האתר ממנו מתבצע הקישור, או כל אתר שהוא. כמו כן, אין לשנות,

למסגר או ליצור מראה של כל תוכן המופיע באתר; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פיצרלה שומרת לעצמה את הזכות

לבטל את ההסכמות לעיל בכל זמן שהוא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

ידוע לך כי השימוש באתר כפוף לכל החוקים והתקנות החלים עליך בהתאם לתנאי שימוש אלה ואתה מתחייב שלא

להפר כל חוק ו/או תקנה בקשר עם השימוש באתר ובשירותיו, לרבות הפרת חוקי מדינת , הנוגעים להעברת מידע

או תוכנה ממדינת . כמו כן, הנך מתחייב שלא לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת,

או לפצח אמצעי אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות המחוברות לשירות או להפר את

החוקים, תקנות, מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות והנך מתחייב שלא להשיג או לנסות להשיג

גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים באתר, מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על- ידי

פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.

השימוש בשירותים והגישה אליהם בטלים ככל ששימוש או גישה זו אסורה לפי החוק. השימוש בשירותים יחשב

כהצהרתך והתחייבותך כי )א( כל מידע לרישום שהוגש הוא אמיתי ומדויק; )ב( תשמור על עדכניות ואמיתות מידע

זה; )ג( גילך 18 שנים ומעלה, או לחילופין, קיבלת אישור מהורה ו/או אפוטרופוס להשתמש בשירותים של האתר

)ד( השימוש שלך בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות אחרת.

מועדון הלקוחות

האמור להלן יחול ככל ופיצרלה תפעיל מועדון לקוחות,

מוסכם כי לצורך הצטרפות למועדון הלקוחות, תידרש למסור פרטים אישיים, לרבות שמך המלא, מספר טלפון,

כתובת דואר אלקטרוני ובכפוף לבחירתך, תאריך הלידה שלך )לטובת דיוור מבצעים לרגל יום ההולדת(. לקוח

שהצטרף יקבל מסרון או הודעת אישור הצטרפות. פיצרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להוסיף בכל עת

פרטי מידע בטופס ההצטרפות. כל שימוש במידע זה הינו כפוף למדיניות הפרטיות של פיצרלה המפורסמת באתר,

ובכפוף לכך שתאשר את תנאי השימוש המופיעים בטופס. פיצרלה תשמור את פרטי ההתקשרות עמך, על מנת

לשלוח לך הודעות ומסרונים לדואר האלקטרוני ו/או לטלפון הנייד )להלן" :הדיוור .(לגבי מבצעים המיועדים

לחברי המועדון. בעצם הצטרפותך למועדון הלקוחות אתה מביע הסכמתך לקבלת דיוור. ככל שאינן מעוניין בקבלת

הדיוור באפשרותך להודיע על כך לפיצרלה בכל אחת מדרכי ההתקשרות המפורטות בסעיף לעיל. במידה ותרצה

להפסיק את חברותך במועדון או להפסיק את משלוח ההודעות והמסרונים לגבי הטבות ייחודיות לחברי המועדון,

עליך ללחוץ על אפשרות ההסרה בכל אחד מאמצעי המשלוח )הודעה בטלפון הנייד ומייל אלקטרוני( על מנת

להסירו באופן פרטני. פיצרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את תנאי מועדון הלקוחות, את ההטבות

הניתנות לנרשמים החדשים או לחברי מועדון רשומים, בהתאם להוראות הדין, וזאת ללא כל טענה מצדך לגבי

שינוי זה. פיצרלה שומרת לעצמה את הזכות להקפיא את חברותך במועדון הלקוחות או להפקי ע אותה, מכל סיבה

שהיא ובכל עת, וזאת בכפוף ובהתאם להוראות הדין. אין התחייבות מצד פיצרלה כי הטבות מסוימות יינתנו רק

או על פי קדימות לחברי המועדון הרשומים. בנוסף, פיצרלה שומרת לעצמה בכל עת את הזכות לחדול כליל

מפעילות מועדון הלקוחות, וזאת בהתאם להוראות החוק. אתה מודע לכך כי החברות במועדון מקנה לך אך ורק

את התנאים וההטבות המצוינים במפורש, ולא תעלה טענה המנוגדת לכך.

חריגה של פיצרלה מתנאי השימוש

במידה ותחליט פיצרלה לחרוג מתנאי השימוש לטובת הלקוח, במקרים שיקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי, לא

יהיה בדבר כדי ליצור תקדים מחייב בכל צורה שהיא ו/או כדי לחייב אותה לפעול באותו האופן או באופן דומה,

בכל מקרה אחר. כל ויתור מצידה של פיצרלה בנוגע להפרה של הוראות תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור בקשר

עם הפרה אחרת בין אם דומה ובין אם שונה מהפרה שעליה הביעה את ויתורה כאמור. כישלון של פיצרלה ו/או

של מי מטעמה לממש ו/או לאכוף את הזכויות או ההתניות של תנאי שימוש אלה לא יחשב כויתור על זכויות או

תנאים אלה.

שינויים

פיצרלה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לתקן ו/או להסיר חלקים בתנאי השימוש,

מעת לעת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ולעדכן את תנאי השימוש בציון תאריך עדכונם באתר, וזאת ללא צורך

בהודעה כלשהי מראש. בכל מקרה, אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מהוראות כל דין. זוהי אחריותך הבלעדית לחזור

ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. כניסה

לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר

פורסמו באתר, מהווה הסכמה מלאה מצדך לשינויים ו/או לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החדשים שפורסמו

באתר .

המחאת זכויות

פיצרלה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד או

גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מרא, מבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצרלה תהיה

רשאית להעביר את פעילותה לתאגיד אחר ו/או קשור, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינו דיני מדינת ישראל בלבד.

לבתי המשפט המוסמכים ב מחוז מרכז תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה

משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או כל מחלוקת בעניין האתר והשימוש בו. אם יוחלט על ידי בית משפט בעל

סמכות שיפוטית קבילה כי הוראה מכלל הוראות תנאי השימוש אינה תקפה ו/או אינה אכיפה אזי הוראה זו תחשב

כמבוטלת. הדבר לא יפגע בתוקפן של יתר ההוראות המופיעות בתנאי השימוש, אשר יישארו בתוקף מלא.

יצירת קשר

לבירורים או שאלות בעניין תנאי שימוש אלה, באפשרותך ליצור עמנו קשר באמצעות טופס יצירת הקשר באתר או

באמצעות שליחת דואר אלקטרוני : com.gmail@pizzarela55 כמו כן, באפשרותך ליצור עמנו קשר בדואר

שימוען לפיצרלה מזכרת בתיה רחוב השוטרים 11 מזכרת בתיה.

טואול - בניית אתרים